Odette Lunettes x Rock Werchter - Ontdek de collectie >
Privacy //-

Gegevensbeschermingsbeleid

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ODETTE LUNETTES en wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR.

Hierna verduidelijken wij hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.  


1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

ODETTE LUNETTES BV, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Brabantdam 1, en met ondernemingsnummer 0568.878.967 is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens. 

Indien u contact wenst op te nemen met ons, dan kan dit via de onderstaande contactgegevens: 

ODETTE LUNETTES BV
Brabantdam 1
9000 Gent
contact@odettelunettes.com 

Indien u ons contacteert omdat u één van uw rechten wilt uitoefenen (zie punt 7), dan verzoeken wij u om duidelijk aan te geven welk recht u wilt uitoefenen.  Gelieve zo specifiek mogelijk te zijn bij het uitoefenen van uw rechten. 2. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Afhankelijk van uw hoedanigheid, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens: 

Van B2B-klanten: algemene identificatiegegevens (zoals aanhef, naam, titel/functie, adres, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail, accountnaam, toegekende identificatiegegevens), beroepsactiviteiten (waaronder aard van de activiteit en bedrijfsnaam), financiële identificatiegegevens (zoals identificatie- en bankrekeningnummers), financiële transacties (zoals bedragen die betaald zijn/moeten worden), compensaties, overeenkomsten en afspraken met ODETTE LUNETTES, en alle andere persoonsgegevens die klanten rechtmatig aan ODETTE LUNETTES verstrekken.

Potentiële B2B-Klanten: algemene identificatiegegevens (zoals aanhef, naam, titel/functie, adres, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail, toegekende identificatiegegevens), beroepsactiviteiten (waaronder aard van de activiteit), en alle andere persoonsgegevens die klanten rechtmatig aan ODETTE LUNETTES verstrekken.

Van B2C-klanten: algemene identificatiegegevens (zoals aanhef, naam, adres, afleveradres, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail, accountnaam, toegekende identificatiegegevens), persoonlijke bijzonderheden (geboortedatum), oogmetinggegevens, financiële identificatiegegevens (zoals identificatie- en bankrekeningnummers), financiële transacties (zoals bedragen die betaald zijn/moeten worden), compensaties, overeenkomsten en afspraken met ODETTE LUNETTES, en alle andere persoonsgegevens die klanten rechtmatig aan ODETTE LUNETTES verstrekken.

Potentiële B2C-Klanten: algemene identificatiegegevens (zoals aanhef, naam, adres, accountnaam en e-mail), persoonlijke bijzonderheden (geboortedatum), statistische gegevens digitale communicaties, en alle andere persoonsgegevens die klanten rechtmatig aan ODETTE LUNETTES verstrekken.

Van zelfstandige agenten: algemene identificatiegegevens (zoals aanhef, naam, titel/functie, adres, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail, accountnaam, toegekende identificatiegegevens), beroep en betrekking (waaronder huidige betrekking, aanwerving, beëindiging en evaluatie), financiële identificatiegegevens (zoals identificatie- en bankrekeningnummers), financiële transacties (zoals bedragen die betaald zijn/moeten worden), compensaties, overeenkomsten en afspraken met ODETTE LUNETTES, en alle andere persoonsgegevens die klanten rechtmatig aan ODETTE LUNETTES verstrekken.

Van leveranciers: algemene identificatiegegevens (zoals aanhef, naam, titel/functie, adres, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail, accountnaam, toegekende identificatiegegevens), beroepsactiviteiten (waaronder aard van de activiteit en aard van goederen of diensten die worden geleverd), financiële identificatiegegevens (zoals identificatie- en bankrekeningnummers), financiële transacties (zoals bedragen die betaald zijn/moeten worden), compensaties, overeenkomsten en afspraken met ODETTE LUNETTES, en alle andere persoonsgegevens die klanten rechtmatig aan ODETTE LUNETTES verstrekken.

Van sollicitanten: alle gegevens die de sollicitanten via het CV meedelen en alle andere persoonsgegevens die zij rechtmatig aan ODETTE LUNETTES verstrekken.

Van websitebezoekers: gegevens verzameld via cookies (zie cookiebeleid);

Winkelbezoekers en voorbijgangers: beeldopnamen: camerabeelden die mensen tellen en/of heatmappen alsook bewakingscamerabeelden (enkel binnen winkel).

Indien u ons persoonsgegevens van een derde bezorgt, zoals o.m. van uw personeel, zelfstandige medewerkers, klanten of leveranciers, dan garandeert u aan ODETTE LUNETTES dat u (a) deze persoonsgegevens rechtmatig hebt verkregen van de derde en rechtmatig hebt verstrekt aan ODETTE LUNETTES; (b) ODETTE LUNETTES persoonsgegevens verstrekt die up-to-date zijn; en (c) deze persoon relevante informatie hebt bezorgd over het bestaan en de inhoud van dit Beleid.


3. Waarom verwerken wij de persoonsgegevens (doeleinden)?

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: 

3.1 Uitvoeren van de overeenkomst: het creëren en beheren van een persoonlijke account, het correct uitvoeren en naleven van de overeenkomst en/of afspraken; communicaties i.v.m. overeenkomst, facturatie, klantenservice.

3.2 Aankopen in het platform/de webshop: het correct uitvoeren en naleven van de overeenkomst inzake aankopen op het platform/de webshop; het verwerken van bestellingen, retours en eventuele diensten na verkoop (zoals leveringen en communicaties betreffende bestellingen en/of retours); het controleren van uw leeftijd om te kunnen nagaan of u de wettelijke leeftijd heeft om online aankopen te kunnen doen facturatie, klantenservice.

3.3 Direct marketing: het versturen van informatie over ODETTE LUNETTES, nieuwsbrieven, aanbiedingen en acties. Indien u deze communicaties niet langer wenst te ontvangen dan kan u zich afmelden via de voorziene opt-out. Daarna ontvangt u van ons geen direct marketing meer over de niet langer gewenste communicatie, en stoppen wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze direct marketingdoeleinden.

3.4 Sollicitantenbeheer

3.5 Camerabewaking van de onderneming (zie pictogrammen). 

3.6 Noodzakelijk voor het functioneren van onze onderneming: het verbeteren en optimaliseren van onze dienstverlening (incl. aanpassing winkelinrichting, cookies en adverteren o.a. via sociale media), het verzorgen en verbeteren van de website, het voorkomen van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze diensten, het bewaren van persoonsgegevens als bewijs of voor het instellen van een rechtsvordering, voor acties of prijsvragen (indien u hieraan meedoet): zodat wij de winnaars kunnen contacteren en/of de winnaars bekend kunnen maken, het versturen van enquêtes zodat wij onze diensten kunnen verbeteren.

3.7 Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld in het kader van antiwitwaswetgeving en terrorismebestrijding); 

3.8 Algemeen: u bent niet verplicht om uw persoonsgegevens met ons te delen, maar indien u de gevraagde persoonsgegevens niet meedeelt, dan is het mogelijk dat wij u niet de gewenste diensten en/of producten kunnen leveren.


4. Rechtsgrond van de persoonsgegevens?

De verwerking van gewone persoonsgegevens onder punt 3.1 en 3.2 is gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst of om, op verzoek van de betrokkene, voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen. 

De verwerking van bijzonder gevoelige persoonsgegevens van B2C-Klanten onder punt 3.1 alsook van de persoonsgegevens van potentiële B2C-Klanten onder punt 3.3 is gebaseerd op basis van de (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkene. 

De verwerking van persoonsgegevens van B2B- en B2C-Klanten en potentiële B2B-Klanten onder punt 3.3 alsook de verwerking van persoonsgegevens onder punt 3.4, punt 3.5 en 3.6 is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van onze onderneming (enkel en wanneer het gerechtvaardigd belang van onze onderneming zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkenen). De belangen werden onder punt 3.3 tot en met 3.6 verder uiteengezet. 

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 3.7 vindt plaats om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die rusten op onze onderneming. 


5. Met wie delen wij de persoonsgegevens? 

Aan derde partijen verstrekken wij enkel relevante aspecten van persoonsgegevens, indien deze partijen contractueel verbonden zijn met ODETTE LUNETTES of in opdracht of onderaanneming van ODETTE LUNETTES handelen. Uiteraard hebben wij met deze partijen afspraken gemaakt omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens. In de wettelijk bepaalde gevallen, zijn wij wel verplicht om bepaalde persoonsgegevens mee te delen aan de welomschreven instanties.

Ook verstrekken wij geen persoonsgegevens aan ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij dat er sprake is van een adequaatheidsbesluit, standaardbepalingen, passende waarborgen, bindende bedrijfsvoorschriften of in artikel 49, lid 1 GDPR bedoelde doorgiften.

Bij een gehele of gedeeltelijk reorganisatie, een fusie, splitsing, overname of verkoop van activa, zijn wij gerechtigd de persoonsgegevens over te dragen aan de betreffende derde partij. 


6. Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens? 

We bewaren de persoonsgegevens enkel zolang dat dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de hierboven bepaalde doeleinden.  Aangezien de bewaartermijn afhankelijk is van het doeleinde, maar ook van de soort persoonsgegevens, variëren de bewaartermijnen. 


7. Welke rechten hebt u? 

Recht van inzage, rectificatie of wissing

7.1.1. Inzage 
U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens.  Indien u dit verzoekt, bezorgen wij u een kopie van de verwerkte persoonsgegevens.

7.1.2. Rectificatie
U heeft het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten aanpassen.

7.1.3. Wissing 
U heeft het recht om ODETTE LUNETTES te vragen uw gegevens te verwijderen in de in artikel 17, lid 1 GDPR bepaalde gevallen, zoals indien u uw toestemming intrekt of indien u een bezwaar maakt tegen een verwerking voor direct markting.

ODETTE LUNETTES verwijdert in dat geval uw gegevens onverwijld, tenzij dat artikel 17, lid 3 GDPR van toepassing is.  Zo zal ODETTE LUNETTES uw persoonsgegevens onder meer niet moeten verwijderen indien dit nodig is in het kader van het nakomen van een wettelijke verplichting. 

7.2 Recht op beperking van een verwerking die op u betrekking heeft 
U heeft het recht om de verwerking te laten beperken in de in artikel 18, lid 1 GDPR bepaalde gevallen, bv.: indien de juistheid van de persoonsgegevens betwist worden. 

7.3 Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de persoonsgegevens die u zelf verstrekt heeft aan ODETTE LUNETTES op te vragen of te laten overdragen aan een andere onderneming.

7.4 Recht om toestemming in te trekken 
U heeft het recht om ten alle tijden uw toestemming in te trekken.  
Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming, vóór intrekking daarvan, onverlet

7.5 Recht om een klacht in te dienen bij toezichthoudende autoriteit 
Indien u niet akkoord bent met het standpunt van ODETTE LUNETTES, indien u opmerkingen zou hebben omtrent de uitoefening van uw rechten, of indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet conform de wetgeving, inclusief de GDPR, zou gebeuren, dan kan u hiervoor een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. 

7.6 Recht om een bezwaar te uiten tegen de verwerking
U heeft steeds het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking voor het doeleinde van direct marketing.  Praktisch gezien kan u dit door de voorziene “opt-out”. Daarna ontvangt u van ons geen direct marketing meer over de niet langer gewenste communicatie, en stoppen wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze direct marketingdoeleinden.   

Uiteraard is het wel mogelijk dat wij u desgevallend nog contacteren i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst. 
Bovendien heeft u ook steeds het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, (e) of (f) GDPR.  


8. Cookies

ODETTE LUNETTES gebruikt ook cookies op de website.  Cookies zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen en ons toelaten om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van de website te registreren (bv. taalkeuze, duur van uw bezoek op de website,…).  Deze gegevens helpen ons om de website beter af te stemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak.  

Meer informatie over deze cookies kan u terugvinden in ons cookiebeleid.